เกี่ยวกับเรา

 

ศูนย์บริการด้านสุขภาพชาวเอเชีย (AHS) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการสุขภาพเขตไวเตมาตา เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิผล, ตอบสนอง, เข้าถึงได้ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมแก่ชุมชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวเอเชียที่เพิ่มมากขึ้น

บริการนี้เริ่มต้นจากโครงการนำร่องในปี 1999 ที่ได้สำรวจความต้องการด้านสุขภาพของชาวเอเชียภายใน เขตไวเตมาตาผลการสำรวจชาวเอเชียและผู้ที่มีอาชีพด้านสุขภาพในโอ๊คแลนด์ทางเหนือและทางตะวันตกได้รับการสรุปผลและช่วยในการเปิดบริการในเดือนมีนาคม 2001 (Ngai et al; 2001)

 

วิสัยทัศน์ของเรา

จุดมุ่งหมายของศูนย์บริการด้านสุขภาพชาวเอเชีย คือการปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ประสบการณ์ของผู้ป่วย และสถานะสุขภาพสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ป่วยชาวเอเชีย รวมถึงครอบครัวของพวกเขาภายในเขตไวเตมาตาซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา โดย:

 • การให้บริการที่ตอบสนอง เข้าถึงได้ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชาวเอเชียมากขึ้น

 • ร่วมมือกับศูนย์บริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนชาวเอเชีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และพันธมิตรเพื่อ:

  • บรรลุผลด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

  • พัฒนาด้านการสื่อสาร

  • ลดความเหลื่อมล้ำ

  • ขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรม

 • ให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและล่ามที่เหมาะสมกับภาษาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของคณะกรรมการสุขภาพเขตไวเตมาตา

 • ให้การสนับสนุนด้านวัฒนธรรมแก่พนักงานเพื่อพัฒนาความตระหนักด้านวัฒนธรรม

 

บริการของเรา

บริการและทรัพยากรของเราประกอบด้วย