Về chúng tôi

 

Dịch vụ Y tế châu Á (AHS) được thành lập để hỗ trợ Sở Y tế Waitematā cung cấp các dịch vụ phù hợp về văn hóa, dễ tiếp cận, đáp ứng và hiệu quả cho các cộng đồng người di cư và tị nạn Châu Á đang phát triển của chúng ta.

Dịch vụ bắt đầu được thử nghiệm vào năm 1999 nhằm khám phá nhu cầu sức khỏe của người dân châu Á trong quận Waitematā. Kết quả từ các cuộc khảo sát người châu Á và các chuyên gia y tế từ Bắc và Tây Auckland đã được hoàn thiện và giúp đưa dịch vụ vào tháng 3 năm 2001 (Ngai và cộng sự; 2001).

 

Tầm nhìn của chúng tôi

Mục tiêu của Dịch vụ Y tế Châu Á là cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, trải nghiệm của bệnh nhân và tình trạng sức khỏe cho các bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ và gia đình Châu Á với sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ trong khu vực Waitematā bằng cách:

 • Cung cấp các dịch vụ có tính đáp ứng, dễ tiếp cận và phù hợp về văn hóa cho cộng đồng châu Á

 • Hợp tác với các dịch vụ y tế cấp 1 và cấp 2, các tổ chức phi chính phủ, các cộng đồng người châu Á, các bên liên quan để:

  • Thu được các kết quả tốt hơn về Y tế

  • Cải thiện giao tiếp

  • Giảm bất công bằng

  • Loại bỏ các rào cản về văn hóa

 • Cung cấp các tiếp cận với các nguồn lực thích hợp về ngôn ngữ và phiên dịch cho nhân viên y tế quận Waitemata

 • Hỗ trợ về văn hóa cho các nhân viên để nâng cao nhận thức về văn hóa của họ

 

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ và nguồn lực của chúng tôi bao gồm: