APSS banner

บริการที่มี

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยชาวเอเชีย สำหรับ:

 

การสนับสนุนในโรงพยาบาลและในชุมชน

 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค